Návštěv :
Celkem : 2211
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 05.01.2019 20:32:29

Administrace

 Dům bez knih je jako tělo bez duše.

 

Místní lidová knihovna Morkůvky

 

 

        byla zaregistrována 18.12.2002.  Zřizovatelem knihovny je  Obec Morkůvky.

Knihovna je umístěna ve víceúčelové budově ve středu obce u hlavní křižovatky.

 

OBRÁZEK : knihovna2.jpg 

 

V kronice obce se uvádí, že MLK byla založena v roce 1952. Zakládajícím knihovníkem byl pan František Huták.

Původně měla knihovna pouze jednu místnost, ale při rekonstrukci v roce 2002 byla rozšířena .

V této době máme 2 samostatná oddělení, pro mládež a pro dospělé čtenáře .

Součástí vybavení jsou dva počítače, jeden je určen pro veřejnost a druhý slouží k evidenci knihovního fondu.

K evidenci je používán knihovní systém LANIUS. Vkládání knihovního fondu do programu počítače bylo dokončeno v roce 2005

 

 

                                               KNIHOVNÍ  ŘÁD 

 

                                                   Místní lidové knihovny v Morkůvkách 

 

I. Základní ustanovení 

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

  

 

 

I. Základní ustanovení 

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

                                                             Čl.2

                               Veřejné knihovnické a informační služby.

  1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

 

vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

 

a)výpůjční služby

 

b)                  meziknihovní výpůjční služby

 

c)informační služby :

 

ca)      informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

 

cb)     informace z oblasti veřejné správy,

 

cc)      ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

 

cd)     přístup na internet.

 

 

 

2        Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3        Knihovna poskytuje tyto placené služby: Meziknihovní výpůjční služba.  Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák.č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů . 

4        Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,  sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

  

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

  

Čl. 3

 

Registrace uživatele

 

1   Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu  

 

     uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů    

 

2    Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště a datum narození.    

 

3    Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

 

  4    Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Havelkova 22, 130 00 Praha 3.  

 

5    Osobní údaje  uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o   

      ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí  Směrnici  o ochraně osobních údajů   

      v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

Čl. 4

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a pvinnosti nahradit ji podle platných předpisů. 

3        Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

 

 

 

Čl. 5

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1        Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 

2  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 

3    Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu. 

4    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 

5    Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 

6         Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

  

 

 

III. Výpůjční řád  

  

 

Čl. 6

 

 

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 

 

   1    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.  

   2  Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 

 

 

Čl. 7

 

       

 

Rozhodnutí o půjčování

 

 

 

1  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

 

a)      kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 

b)      které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 

c)       jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 

d) které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou  výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

 

 

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

1        Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. 

2        Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentů vypůjčených meziknihovní službou  

2        Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu a to ústně.. 

 

 

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

 

 

1        Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. 

 

 2         Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1        Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.  

2        Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1        Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. 

2        Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů . 

3        Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 4        Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení. 

5        Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. 

6        Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. 

7        Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  

 

Čl. 12

 

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1        Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 

2        Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. -  autorský  zákon. 

3       Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.). 

.4        Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

                                                           Čl.13

 

                                                  Ztráty a náhrady

 

 

 

1        Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2        O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna. 

3          Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4          Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

ČL. 14

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1        Poplatek z prodlení:

 

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

2         Vymáhání nevrácených výpůjček:

 

a)nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou

 

3          Ztráta průkazu uživatele:

 

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

 

Čl. 15

 

Náhrada všeobecných škod

 

1      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

 

2.       Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.  

 

 

 

                                                    Čl.16

 

 

                                       Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

1. Knihovna požaduje po čtenářích následující údaje : jméno, příjmení, bydliště, datum     

 

    narození, číslo občanského průkazu.

 

2.Údaje jsou používány při registraci čtenářů a v případě sankčních postihů.

 

3.Údaje jsou uloženy v kartotéce, která je uzamčena.

 

4.Přístup k údajům o čtenáři má pouze knihovník.

 

5.Skartace osobních údajů je prováděna 1x ročně, na požádání čtenáře při skončení služeb.

 

 

 

 

 

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1        Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .

 

2        Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

 

3.       Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

 

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

5        Ceník placených služeb a poplatků . 

6        Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 

 

 

 

V Morkůvkách dne 22.10.2002

 

 

 

                        Jarmila Filásková

 

                                                                                            vedoucí knihovny